Alergeny kontaktowe

W większości przypadków alergeny kontaktowe nie są „zwykłymi” alergenami.

Często nie są to białka i zazwyczaj są bardzo małe. Te drobnocząsteczkowe substancje alergenne nazywamy haptenami. Stają się one alergenem, gdy dostaną się do organizmu i zwiążą się z jego białkami, aby móc oddziaływać jak „typowy” alergen.

W ten sposób działają metale, takie jak np. nikiel, niektóre leki i substancje chemiczne, które jako hapten wnikają przez skórę i tam wywołują egzemę alergiczną, czyli egzemę kontaktową.

 

Mehr zum Thema Alergeny kontaktowe:

Diesen Artikel...

Stand: 15. Mai 2013 - 10:51 Uhr

Autor/Autorzy: