Obciążenie pyretroidami po zwalczaniu szkodników

Niniejszy tekst informacyjny poświęcony jest skutkom zdrowotnym związanym z użyciem środków zawierających pyretroidy w pomieszczeniach. Tematem głównym są środki do zwalczania szkodników, a ponadto środki ochrony drewna zawierające pyretroidy stosowane we wnętrzach.

Niektóre osoby uskarżały się na skutki zdrowotne po zastosowaniu środków do zwalczania szkodników we wnętrzach mieszkalnych. Niemiecki Urząd ds. Zdrowia oraz BgVV (obecnie: BfR) poddał owe raporty analizie naukowej powierzonej prof. Altenkirch w 1993 roku. Oprócz stwierdzenia faktu, że środki te często były nieprawidłowo zastosowane, wyciągnięto następujące wnioski:

  • „9 z 23 badanych pacjentów posiadało klinicznie potwierdzoną inną diagnozę, całkowicie niezwiązaną z ekspozycją na pyretroidy.
  • W ośmiu przypadkach stwierdzono typowy syndrom nazywany w medycynie środowiskowej „wieloczynnikową nadwrażliwością chemiczną” (MCS = Multiple Chemical Sensitivity).
  • W sześciu przypadkach można przyjąć, że związek zaistniałych objawów z ekspozycją na pyretroidy jest prawdopodobny.
  • Otrzymane wyniki nie dostarczyły wskazówek na długotrwałe schorzenia obwodowego lub centralnego układu nerwowego spowodowane pyretroidami”.

W ramach nowszego badania naukowego (BMBF & IVA, 2001) oceniono przypadek dwóch probantów z objawami zdrowotnymi, które wystąpiły po zastosowaniu deltametryny we wnętrzu. Krótko po procedurze zwalczania szkodników probanci zaobserwowali u siebie mrowienie, świąd i pieczenie skóry oraz uczucie suchości w ustach. Według oceny naukowców należy powiązać wystąpienie owych symptomów z narażeniem na pyretroidy. Po upływie trzech do siedmiu dni objawy ustąpiły. W innym przypadku mimo dużego obciążenia organizmu pyretroidami, objawy nie wystąpiły wcale. Jest to argumentem na to, że nie tylko wielkość obciążenia odgrywa rolę, ale również indywidualna podatność. Cytowane badanie naukowe dochodzi do następujących wniosków:

„Po zastosowaniu środków zwalczania szkodników stężenie pyretroidów w kurzu i powietrzu wewnętrznym znacznie wzrasta, po czym w ciągu roku spada prawie do wartości wyjściowych. Stężenia pyretroidów w powietrzu wewnętrznym pozostają ciągle bardzo niskie. Ponieważ powietrze jest głównym medium, przez które pyretroidy docierają do organizmu, wychodzi się z założenia, że obciążenie mieszkańców będzie niskie. Stężenie metabolitów pyretroidów w moczu przejściowo nieznacznie się podnosi po zwalczaniu szkodników. … Objawy typowe dla obciążenia pyretroidami obserwuje się czasami po zastosowaniu deltametryny, są one jednak krótkotrwałe. … Jeśli chodzi o układ nerwowy osób badanych, to brak jest dowodów wskazujących na działanie neurotoksyczne spowodowane obciążeniem wnętrza pyretroidami.

Nie stwierdzono anormalnych zmian w parametrach układu immunologicznego. [Aczkolwiek] nadal konieczne są badania naukowe na ten temat” (BMBF & IVA 2001).

Na podstawie dotychczasowych wyników badań naukowych BgVV (obecnie: BfR) przedłożył rządowi niemieckiemu propozycje regulacji prawnych dotyczących stosowania środków zwalczania szkodników zawierających pyretroidy w środowisku domowym. Celem jest zapobieganie w przyszłości stosowaniu przez konsumenta pyretroidów o długotrwałym działaniu.

Mehr zum Thema Obciążenie pyretroidami po zwalczaniu szkodników:

Diesen Artikel...

Stand: 21. Mai 2013 - 10:42 Uhr

Autor/Autorzy: