Nanocząstki, nanotechnologia – potencjalne zagrożenia środowiskowe i zawodowe

Henryka Langauer-Lewowicka, Krystyna Pawlas

STRESZCZENIE

Artykuł omawia aktualny stan wiedzy nt. ryzyka związanego z wpływem nanocząstek projektowanych i nanotechnologii na środowisko i zdrowie. Nanotechnologia znalazła szerokie zastosowanie m.in. w ochronie zdrowia, rolnictwie, transporcie, energetyce, technologiach informatycznych. Szeroko debatowane są obecnie zarówno dobrodziejstwa, jak ryzyko, związane z zastosowaniem nanocząstek projektowanych. Do najważniejszych zadań nauki o nanocząsteczkach należy opracowanie właściwych kryteriów oceny ryzyka, związanego z narażeniem środowiskowym i zawodowym na nanomateriały.

Słowa kluczowe: nanocząstki, nanotechnologia, ocena narażenia, identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka, zdrowie
człowieka

Źródło

Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine 2014, Vol. 17, No. 2, 7-14.
www.medycynasrodowiskowa.pl

Diesen Artikel...

Veröffentlicht: 15. August 2014 - 12:42 Uhr