Wpływ zanieczyszczenia środowiska na częstość zachorowań...

Wpływ zanieczyszczenia środowiska na częstość zachorowań na nowotwory złośliwe górnych dróg oddechowych regionów Mysłowice, Imielin i Chełm Śląski

Jerzy Stockfisch, Jarosław Markowski), Jan Pilch, Brunon Zemła), Włodzimierz Dziubdziela), Wirginia Liku), Grzegorz Bajor


Wstęp
. W pracy przedstawiono retrospektywną analizę zachorowań na nowotwory złośliwe górnych dróg oddechowych

(NZGDO) w obrębie miejscowości: Mysłowice, Imielin, Chełm Śląski w oparciu o materiał chorych leczonych na Oddziale Laryngologii Szpitala Miejskiego w Mysłowicach w latach 1995-2004, w korelacji ze stopniem zanieczyszczenia środowiska w tym rejonie. Inspiracją do napisania pracy było odnotowanie istotnie częstszych zachorowań na NZGDO w śródmieściu Mysłowic; dzielnicy Piasek i na osiedlu Rymera.

Cel pracy. Celem pracy była ocena związku pomiędzy terytorialnym zróżnicowaniem zapadalności na NZGDO a zanieczyszczeniem środowiska.

Materiał i metody. Badaniem objęto grupę 130 chorych na NZGDO i grupę kontrolną 145 osób zdrowych o podobnej strukturze wieku i płci, zamieszkujących różne regiony badanych miast w porów - nywalnych proporcjach jak w grupie chorych. Prześledzono zależności pomiędzy terytorialnym zróżnicowaniem zachorowań na NZGDO, a czynnikami ryzyka pochodzenia środowis kowego.

Wyniki. Analizę wykonano w oparciu o dane dotyczące zanieczyszczeń środowiskowych. Potwierdzono, że geograficzny obraz zachorowań na NZGDO jest zróżnicowany w obrębie centralnych dzielnic Mysłowic: Piasek i osiedle Rymera, równocześnie wskazując iż jest to region szczególnego ryzyka zachorowań.

Wnioski. Zwiększoną liczba zachorowań w omawianych dzielnicach może się wiązać z czynnikami ryzyka pochodzenia środowis kowego oraz warunkami bytowymi, zwięk szonym spożyciem wysokoprocentowych alkoholi, nadmierną ilością wypalanych papierosów oraz niskim statusem społeczno-ekonomicznym badanych chorych.


Źródło:

Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine 2014, Vol. 17, No. 1, 7-13
www.medycynasrodowiskowa.pl

Diesen Artikel...

Veröffentlicht: 17. April 2014 - 11:15 Uhr