Powstawanie i przemiany nitrowych pochodnych wielopierścieniowych...

Powstawanie i przemiany nitrowych pochodnych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środowisku naturalnym

Marzena Zaciera, Jolanta Kurek, Lidia Dzwonek

Nitrowe pochodne wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (nitro-WWA) to grupa związków, spośród których liczne wykazują działanie mutagenne i kancerogenne. Związki te są trwałe w środowisku i długotrwałe narażenie nawet na małe stężenia tych związków może prowadzić do poważnych skutków zdrowotnych.

W pracy opisano powstawanie nitro-WWA w powietrzu, które jest procesem złożonym, uzależnionym od wielu czynników (takich jak warunki meteorologiczne, czy też obecność innych zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym) wraz ze wskazaniem źródeł ich powstawania oraz migracji i przemian nitro-WWA w środowisku naturalnym.


Źródło:

Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine 2014, Vol. 17, No. 1, 7-13
www.medycynasrodowiskowa.pl

Diesen Artikel...

Veröffentlicht: 17. April 2014 - 11:09 Uhr